Home CompaniesShaken InspectionShaken Kei Shaken Kei (Tokyo – Minato)

Shaken Kei (Tokyo – Minato)

0 comment 397 views

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Horário: Das 8:45 às 11:45 / 13:00 às 16:00 (de segunda a sexta-feira)

Tel. de contato: 050-3816-3100 (japonês)

Tel para fazer reserva (Yoyaku): 050-3818-8616 (japonês)

Site para Reserva (japonês): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Car Victory (information in English): https://japanguide.live/kei-shaken-mandatory-inspection/

Jurisdição: Shinagawa, Setagaya (Ota, Chiyoda, Shibuya, Meguro, Oshima, Niijima, Kozushima, Toshima, Chuo, Minato, Miimake, Mikurajima, Hachijo, Aogashima, Ogasawara)

Tokyo-to Minato-shi Konan 3-3-7

5/5 - (1 vote)

You may also like

Leave a comment: