Home CompaniesShaken InspectionShaken Kei Shaken Kei (Shizuoka – Hamamatsu)

Shaken Kei (Shizuoka – Hamamatsu)

0 comment 1.620 views

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Keijidousha Kensa Kyoukai – Inspeção de Veículo (pequeno)

Horário: Das 8:45 às 11:45 / 13:00 às 16:00 (de segunda a sexta-feira)

Tel. de contato: 050-3816-1777 (japonês)

Tel para fazer reserva (Yoyaku): 050-3818-8651 (japonês)

Site para Reserva (japonês): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Car Victory (information in English): https://japanguide.live/kei-shaken-mandatory-inspection/

Local: Filial Hamamatsu

Jurisdição: Hamamatsu (Fukuroi, Iwata, Kakegawa, Kikugawa, Kosai, Shuchi-gun, Omaezaki)

Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Higashi-ku Kihei-cho Aza Okinomiya 563

5/5 - (2 votes)

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.